Kosmetyki Naturalne – Certyfikat NaTrue i Wymogi

Etykieta NaTrue: wymogi jakie muszą spełniać kosmetyki naturalne i kosmetyki organiczne. (wersja 2.9 – 25.06.2013)

Certyfikat NaTrue dla Luxsit (1)

Przedmowa.

Człowiek zapanował nad wieloma obszarami nie mogąc jednocześnie przystosować do nich swojego ciała. Architektura, ubrania i kosmetyki – wszystkie kulturowe zdobycze cywilizacji stanowią substytut adaptacji ludzkiego organizmu. Poza funkcjami praktycznymi, architektura i ubiór mają pełnią rolę estetyczną. To samo dotyczy kosmetyków (ozdobnych). Dla porównania, zwierzęta są bardzo dobrze przystosowane do swojego określonego środowiska. Łuski, futro, pióra kryją i chronią ich ciała przed środowiskiem.

Ostatnie osiągnięcia, szczególnie w sektorze żywieniowym, ale także innych, wskazują na to, jak ważna dla konsumentów jest “naturalność”. Konsumenci zmienili swoje zwyczaje i coraz uważniej przyglądają się także „naturalnym” aspektom podczas wyboru kosmetyków. Ten trend najpewniej będzie się rozwijał.

Należy pamiętać jednak, że miary ocen “naturalności” żywności z jednej strony i kosmetyków z drugiej, nie są ze sobą bezpośrednio porównywalne. Najważniejsze aspekty „naturalności” żywności obejmują jego występowanie w naturze, formy uprawy i możliwość śledzenia produkcji, przejawiające się w wielu rodzajach „naturalnych” i „organicznych” etykiet. Dla kontrastu, kosmetyki naturalne, są zazwyczaj złożonymi kompozycjami naturalnych, zazwyczaj przetworzonych surowców. Z tego powodu muszą być oceniane odmiennie.

Od jakiegoś czasu krąży wiele definicji związanych z oznaczaniem naturalnych kosmetyków, zarówno na szczeblu krajowym, co międzynarodowym. To rodzi pytanie: czy naprawdę potrzebujemy kolejnej definicji? Największym wyzwaniem związanym z produkcją naturalnych kosmetyków oraz wyborem odpowiednich surowców jest możliwość zaoferowania klientom skutecznych, bezpiecznych i atrakcyjnych dla zmysłów produktów wysokiej jakości. Tego rodzaju produkty nie zawsze mogą być stworzone wyłącznie z czystych, naturalnych składników. Jeżeli spojrzymy np. na odzież, atrakcyjne produkty, w przeciwieństwie do żywności, nie mogą być wynikiem połączenia jedynie czystych, niezmodyfikowanych składników. Natychmiast przychodzi na myśl przykład odzieży wykonanej z włókien.

W przypadku kosmetyków, także, powstaje pytanie – jakie naturalne składniki nie będące podane żadnej obróbce, gdzie (fizyko-)chemiczne modyfikacje w ustalonych ramach wydają się niezbędne, mogą zostać zastosowane oraz jak oceniać substancje „zbliżone” do naturalnych. Kompromisy tego rodzaju są do pewnego stopnia niezbędne. Przy tym, równie ważnym są przejrzystość i zrozumiałość dla konsumenta oraz pewność, że ten jest odpowiednio poinformowany. Mimo to, wspomniane kompromisy powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Definicja „kosmetyku naturalnego” nie może stać się niewiarygodna na skutek wielokrotnych, arbitralnych wyjątków. Proponowane kryteria dla etykiety NaTrue wykraczają poza jakąkolwiek definicję „kosmetyku naturalnego” przyjętą w Niemczech lub gdzie indziej w Europie, zarówno pod względem spójności i całkowitej przejrzystości. Jedynie surowce naturalne i niektóre identyczne z naturalnymi, a także pochodne naturalnych surowców mogą być zastosowane zgodnie z wymogami podanymi poniżej.

Kompletne, podstawowe informacje dotyczące etykiety NaTrue są dostępne w Internecie dla wszystkich zainteresowanych – tak konsumentów, jak i producentów. Pod adresem www.nature.org udostępniono kryteria, listy aprobowanych substancji, certyfikowanych produktów i surowców, a także Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ). Co więcej, na w/w stronie można zadawać pytania i pozostawiać komentarze.

Poza formułowaniem naturalnego kosmetyku, wszystkie produkty muszą, po pierwsze i najważniejsze, spełniać wymogi Dyrektywy 76/768/EEC (Cosmetics Directive of the European Union) oraz rozporządzenia (EG Nr. 1223/2009), zwłaszcza w odniesieniu do ich kompozycji, bezpieczeństwa, wydajności i wymogów związanych z oznaczeniami na etykietach.

Poza wodą, która jest bazą, i z tego powodu często głównym składnikiem w kosmetycznej masie, chemicznie niemodyfikowane składniki naturalne (substancje naturalne, np. oleje tłuste, wodne roztwory alkoholu będące wyciągami z roślin) zazwyczaj dominują w produkcie końcowym, jeżeli ten jest oznaczony jako „kosmetyk naturalny”. Zastosowane niemodyfikowane chemicznie składniki naturalne powinny najlepiej mieć określony stopień organiczności.

Substancje identyczne z naturalnymi mogą być użyte jedynie wówczas, gdy substancje naturalne nie mogą być pozyskane z natury przy pomocy normalnych technicznych sposobów i narzędzi. Substancje identyczne z naturalnymi zostały omówione w osobnej liście.

Pochodne substancji naturalnych są uzasadnione jedynie wtedy, gdy ich funkcje nie mogą być zastąpione substancjami naturalnymi. Pochodne substancji naturalnych są zawsze pozyskiwane z substancji naturalnych, chociaż olej mineralny jest tutaj wyłączony jako surowiec. Powinny być produkowane w procesie wzorowanym na mechanizmach fizjologicznych (np. formułowanie częściowych glicerydów poprzez przetwarzanie tłuszczu). Ilość chemicznych stopni konwersji powinna być ograniczona do minimum.

Naturalne składniki początkowe, z których uzyskiwane są naturalne surowce pochodne powinny najlepiej posiadać stopień organiczności. Środowiskowa kompatybilność naturalnych substancji pochodnych musi być oceniana niezależnie, aby nie było wątpliwości, że mogą one być ponownie wprowadzone do naturalnego obiegu bez powodowania jakichkolwiek problemów. W ten sposób, naturalne substancje pochodne, stosowane jako składniki powierzchniowo czynne, powinny szczególnie spełniać ostre wymogi dotyczące biodegradowalności.

Aspekty zrównoważonego rozwoju także muszą być uwzględnione wraz z całym łańcuchem wartości, pod względem bioróżnorodności (dostarczenie raportu na okoliczność zrównoważonej produkcji lub oceny wpływu na środowisko przez producenta).

Konkretne wymogi, jakie muszą spełniać naturalne kosmetyki, obejmują:

  • Otwartą listę naturalnych substancji i substancji identycznych z naturalnymi, które zostały zatwierdzone do stosowania w kosmetykach naturalnych
  • Opisy dopuszczonych procesów wytwarzania dla kosmetyków naturalnych, jak również dla surowców naturalnych, pochodnych od naturalnych i identycznych z naturalnymi.
  • Wymagane minimalne poziomy substancji naturalnych i substancji w stopniu organiczności oraz maksymalne poziomy dla surowców pochodzących od naturalnych w trzech kategoriach – „kosmetyk naturalny”, kosmetyk naturalny z częścią organiczną” oraz „kosmetyk organiczny”.
  • Kryteria odnoszące się do opakowania i niektórych materiałów nośnych.

Certyfikacja produktów oparta na kryteriach NaTrue dla naturalnych i bio- kosmetyków jest możliwa niezależnie od członkostwa w NaTrue lub innych instytucjach. Aby używać oznaczenia Natrue, niezbędnym jest, aby przynajmniej 75% wszystkich kosmetyków końcowych (w kategoriach formuł kosmetycznych) w określonej serii produktów tej samej marki (wraz nazwami marki i komunikacją marki) posiadało certyfikat jako kosmetyk naturalny lub organiczny. Te wymogi nie dotyczą surowców kosmetycznych.

Z zasady, wszystkie odnośniki podane w tym katalogu wymogów odnoszą się do obecnie obowiązującego prawa UE. W krajach nie należących do UE odnośniki te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami na szczeblu danego państwa w krajach, gdzie dany produkt będzie wprowadzany na rynek.

Koniec przedmowy.

A. Definicja dozwolonych składników i procesów

1. a. Kosmetyki naturalne są produktami, które, zgodnie z nr 2 i 3, wytwarzane są wyłącznie z substancji naturalnych.

Substancje naturalne są substancjami pochodzenia botanicznego, nieorganicznego-mineralnego lub zwierzęcego (z wyjątkiem martwych kręgowców) oraz ich mieszankami, jak również produktami powstającymi w wyniku reakcji pomiędzy sobą. Jedynymi dopuszczalnymi procesami pozyskiwania i dalszego przetwarzania są fizyczne procesy obejmujące ekstrakcję środkami ekstrakcji i środkami oczyszczającymi zawartymi w załączniku 1a oraz środkami dostosowującymi pH, wykazanymi w Załączniku 1b. Co więcej, dopuszcza się metody enzymatyczne i mikrobiologiczne, o ile wykorzystywane są wyłącznie naturalnie występujące enzymy lub mikroorganizmy, a warunki i procesy podobne są do tych, które występują w naturze. Surowce roślinne i zwierzęce, podobnie jak produkty końcowe nie mogą być poddawane promieniowaniu jonizującemu. Bielenie substancji naturalnych jest dozwolone jedynie wtedy, gdy odbywa się bez użycia chloru (sodium hypochlorite). W zakresie GMO, produkty końcowe oraz materiały początkowe, jak również stosowane enzymy i mikroorganizmy muszą spełniać kryteria wyłożone w eko-rozporządzeniach Komisji Europejskiej [Rozporządzenie (EC) Nr 834/2007, poprzednie (do 31 Grudnia 2008) Rozporządzenie (EEC) Nr 2092/91]. Ten wymóg dotyczy także substancji, które nie zostały objęte tym Rozporządzeniem (np. Nieorganiczne składniki certyfikowane, substancje nie będące pożywieniem).

b. W kosmetykach naturalnych, mogą być stosowane naturalne zapachy (np. olejki eteryczne), które odpowiadają standardowi ISO 9235. Zalicza się do tego także izolaty olejków eterycznych i olejki eteryczne z nich powstałe. Zapachy syntetyczne, identyczne z naturalnymi nie mogą być stosowane w kosmetykach naturalnych. Naturalny materiał zapachowy musi także spełniać wszystkie inne wymagania kryteriów oznakowania NaTrue, podane powyżej.

Pochodzenie wody stosowanej do produkcji kosmetyków naturalnych jest dowolne. Podczas obliczania udziału naturalnych substancji w produkcie końcowym (porównaj:Sekcja B), woda jest w każdym przypadku uznawana za substancję naturalną, jeżeli pochodzi bezpośrednio ze źródła roślinnego (otrzymywana bezpośrdenio z soków roślinnych).

2. Co się tyczy konserwantów w kosmetykach naturalnych, konserwany identyczne z naturalnymi wymienione w Załączniku 2a mogą być użyte [zgodnie z Załącznikiem VI (część pierwsza) Dyrektywy 76/768/EEC]. Użycie tych substancji musi być wykazane poprzez użycie na opakowaniu sformułowania “zastosowano konserwanty: …”

W kosmetykach naturalnych mogą być także stosowane identyczne z naturalnymi nieorganiczne pigmenty i minerały wymienione w Załączniku 2b .

Naturalne substancje pochodne mogą być stosowane do produkcji kosmetyków naturalnych jeżeli są pozyskiwane z substancji naturalnych zdefiniowanych w sekcji A.1.a (tj. tłuszcze, oleje, woski, lecytyna, mono-oligo i polisacharydy, proteiny I lipoproteiny). poprzez reakcje chemiczne, włączając w to procesy biotechnologiczne.

Następujące reakcje chemiczne są dozwolone: hydroliza (włączając saponifikację), neutralizacja, kondensacja z eliminacją wody, estryfikacja, transestryfikacja, hydrogenizacja, hydrogenoliza, odwodornianie, glikozylacja, fosforylacja, sulfatacja , acylacja, amidacja, oksydacja (tlenem, ozonem i nadtlenkami) oraz piroliza.

Naturalne substancje pochodne zawierają dalsze substancje (poza tymi wymienionymi w 2.), które występują naturalnie, jednak nie mogą być pozyskane w wystarczającej ilości z naturalnych źródeł z wykorzystaniem najnowszej technologii.

Aneks 3 zawiera otwartą listę zatwierdzonych pochodnych substancji naturalnych (INCI), które mogą spełniać wyżej wymienione warunki.

Stosowane środki powierzchniowo czynne muszą być całkowicie biodegradowalne zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie Detergentów [Rozporządzenie (EC) Nr 648/2004].

Wszystkie niezbędne materiały pomocnicze i katalizatory, łącznie z enzymami i mikroorganizmami, które nie są wyraźnie zdefiniowane w Kryteriach NaTrue, jednak są technicznie nie do uniknięcia lub są stosowane dla osiągnięcia wyższej wydajności energetycznej w kontekście polepszenia stopnia zrównoważenia – muszą być usunięte po zastosowaniu, całkowicie lub przynajmniej w takim stopniu, w jakim ich ewentualne ślady, nie do uniknięcia z punktu widzenia technologicznego, nie będą miały wpływu na produkt końcowy.

Podczas wszystkich procesów przetwarzania i napełniania, żadna z niepożądanych substancji pochodzących z tych procesów, opakowań lub materiałów z pojemników magazynowych nie może przedostać się do produktów.

 B. Minimalne wymagania, które muszą być spełnione przez poziomy substancji naturalnych, substancji naturalnych w stopniu organiczności oraz maksymalne poziomy pochodnych substancji naturalnych.

1. KOSMETYKI NATURALNE

Minimalne poziomy substancji naturalnych i maksymalne poziomy naturalnych surowców pochodnych (w odniesieniu do całej receptury) zostały przedstawione wg grupy produktów w Tabeli 1 (Załącznik 4 nie ma tu zastosowania).

Naturalne substancje zawierające wodę brane są pod uwagę procenotowo wg wagi:

a. soki roślinne: 100% substancja naturalna

b. soki roślinne skoncentrowane: 100% – tylko koncentrat ( jako substancja naturalna) ale nie woda użyta do rozwodnienia

c. Ekstrakty wodne: tylko część roślinna

d. Wyciągi hydroalkoholowe: część roślinna i alkoholowa (jako substancja naturalna)

2. KOSMETYKI NATURALNE Z CZĘŚCIĄ ORGANICZNĄ

Wymaganie podstawowe:

Poza bazowymi wymogami wyłożonymi w punkcie 1., muszą być spełnione następujące wymagania dodatkowe: Produkt musi zawierać (jako cała mikstura) przynajmniej 15% chemicznie niezmodyfikowanych substancji naturalnych i maksymalnie 15% pochodnych substancji naturalnych (porównaj Tabela 2).

Wymogi dodatkowe:

a.1) Przynajmniej 70% substancji naturalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego i pochodnych substancji naturalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego oraz pochodnych substancji naturalnych (jeżeli dotyczy zgodnie z § B2.2.) zawartych w produkcie musi pochodzić z kontrolowanych upraw ekologicznych oraz/lub z kontrolowanych zbiorów dzikich wg kryterów wyłożonych w rozporządzeniach Komisji Europejskiej [Rozporządzenie (EC) Nr 834/2007, poprzednio (do 31 grudnia 2008) Rozporządzenie (EEC) Nr 2092/91] lub w USDA National Organic Program (NOP).

a.2) W przypadku, gdy pochodne substancji naturalnych zostały wyprodukowane z kontrolowanego organicznego materiału bazowego , wielkość organiczna zdefiniowana w Załączniku 4 będzie uznana i dodana do całkowitej wielkości organicznej. Lista ta będzie aktualizowana na bieżąco, aby uwzględnić rosnącą dostępność tych naturalnych surowców pochodzenia organicznego.

3. KOSMETYKI ORGANICZNE

Wymaganie podstawowe:

Poza podstawowymi wymagami wyłożonymi w punkcie 2. , muszą być spełnione następujące wymogi dodatkowe: Produkt musi zawierać (w odniesieniu do całej receptury) przynajmniej 20% naturalnych substancji chemicznie niezmodyfikowanych I maksymalnie 15% pochodnych substancji naturalnych (porównaj Tabela 3).

Wymagania dodatkowe:

a.1) Przynajmniej 95% substancji naturalnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz pochodnych substancji naturalnych (jeżeli dotyczy oraz wg § B3.2.) zawartych w produkcie musi pochodzić z kontrolowanych upraw ekologicznych oraz/lub z kontrolowanych zbiorów dzikich zgodnie z kryteriami wyłożonymi w eko-zarządzeniach Komisji Europejskiej [Zarządzenie (EC) Nr 834/2007, poprzednio (do 31 Grudnia 2008) Zarządzenie (EEC) Nr 2092/91] lub USDA National Organic Program (NOP).]

2) W przypadku, gdy pochodne substancji naturalnych zostały wyprodukowane z kontrolowanego organicznego materiału bazowego , wielkość organiczna zdefiniowana w Załączniku 4 będzie uznana i dodana do całkowitej wielkości organicznej. Lista ta będzie aktualizowana na bieżąco, aby uwzględnić rosnącą dostępność tych naturalnych surowców pochodzenia organicznego.

*Przykłady kalkulacji wyciągów roślinnych i hydrolatów/wód kwiatowych są podane w Załączniku 5. # Dla mydeł: naturalne i pochodne naturalnych części muszą zostać dodane.

C. Wymagania, jakie muszą spełniać materiały nośne (np. mokre ściereczki i waciki)

Wszystkie materiały nośne kosmetyków, stosowane do miejscowej aplikacji mikstury na skórze (np. ściereczki, waciki) muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi naturalnym lub pochodnym substancji naturalnych pozyskiwanych z surowców odnawialnych.

D. Wymogi, jakie muszą spełniać opakowania i materiały do pakowania

1. Opakowanie, na ile to możliwe, powinno być ograniczone do minimum.

2. Jeżeli to możliwe, produkty powinny być zaprojektowane do wielokrotnego użytku (z wyjątkiem opakowań testowych).

3. Jeżeli jest to technicznie wykonalne i dostępne, powinny być wykorzystane materiały do pakowania, które można poddać recyklingowi, najlepiej wykonane z surowców odnawialnych.

4. Plastiki halogenowane nie mogą być stosowane jako materiały do pakowania

5. Opakowania sprężonego gazu z powietrzem, azotem, tlenem i/lub dwutlenkiem węgla (ale bez VOC – Volatile Organic compounds – lotnych związki organicznych) mogą być certyfikowane jako naturalne lub organiczne kosmetyki zgodnie z NaTrue. Gazy nie zostaną uwzględnione podczas kalkulacji wg tabel 1,2,3 (zobacz poniżej).

________

tekst jest tłumaczeniem oryginalnego tekstu ze strony natrue.org. Na stronie http://natrue.org/ znajduje się aktualny tekst wymogów stawianych kosmetykom naturalnym i organicznym, jak również wszystkie załączniki i tabele, które zostały przytoczone w powyższym tekście.

————-

Więcej Informacji o Naturalnych Kosmetykach z Certyfikatem NaTrue?

Sprawdź >> Naturalne kosmetyki certyfikowane przez NaTrue dla Salonów Kosmetycznych i SPA,

Organiczne kosmetyki profesjonalne ze Szwecji